ابزارلات اندازه گیری

ابزارلات اندازه گیری

ابزارلات اندازه گیری

Blog Article

مورد استفاده در مناطق کم بازدید : نصب و نگهداری سیستم های تشخیص گاز ثابت بسیار زیاد است. در امتداد این خطوط، یک آشکارساز نشت گاز قابل حمل به طور قابل توجهی قابل اعتمادتر است که قصد دارد افراد را در برابر گازهای مضر و مضر در مناطقی که افراد به طور منظم از آنها بازدید نمی کنند محافظت کند دتکتور گاز آمونیاک
سخت افزار قابل حمل برای تشخیص گاز باید حداقل، ساده برای استفاده و جامد باشد. علاوه بر این، تنظیم آنها نباید دشوار باشد و می توانند اطلاعات و مطالب گذشته را برای اقامت ذخیره کنند.

Report this page